O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

Bayer

Przedsiębiorca

MIESIĘCZNIK FEDERACJI

 

 

 


AKTUALNOŚCI

27 kwietnia w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Sektora Wołowiny z ministrem rolnictwa w celu zaprezentowania wyników prac nad dokumentem strategii rozwoju sektora wołowiny opracowanego przez branżowe organizacje rolnicze i przetwórców mięsa wołowego. W spotkaniu wziął udział Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

25 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Gośćmi zaproszonymi byli także: Witold Strobel, dyrektor generalny KOWR, Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW. Głównym tematem spotkania był projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Omawianym tematami były także  dopłaty bezpośrednie, w tym zazielenianie, przyszłość biogazowni rolniczych w Polsce, program rozwoju roślin bobowatych (zastąpienie soi)  i wykorzystanie surowców białkowych pochodzenia rodzimego w paszach dla zwierząt.

22 kwietnia Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie uczestniczył w konferencji poświęconej gospodarowaniu ziemią SP i projektowi ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Konferencja odbyła się w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczej w Barzkowicach. Prezentacji tematu dokonał Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystąpienia prezesa Skotnickiego i prezesów spółek: Mieczysława Pietrzyka (ROLMIX Sp. z o.o.) i Stanisława Kaśkiewicza (AGROWAR Sp. z o.o.), którzy ze względów ekonomicznych nie oddali 30 proc. dzierżawionej ziemi w myśl ustawy z 16.09.2011 r. przybliżyły temat prowadzącemu. Podkreślano przede wszystkim problem ludzi, którzy tracą pracę bez szans na zatrudnienie gdziekolwiek indziej. Poseł Ardanowski zobowiązał się do włączenia swojej wiedzy i doświadczenia przy pracach nad projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w Sejmie.

20 kwietnia Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU zorganizował Konferencję nt. "Gospodarka ziemią". Odbyła się ona w Ciechocinku w Centrum Konferencyjnym. W trakcie konferencji poruszano m.in. sprawy kształtowania się cen ziemi rolnej w Polsce od 2015 do 2017 r. Według danych z 2017 r. najwięcej za ziemię Skarbu Państwa trzeba było zapłacić w woj. śląskim, łódzkim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Najtańsza ziemia znajduje się na Podkarpaciu i woj. świętokrzyskim. Jednoznacznie podkreślono, że dzierżawa jest priorytetową formą gospodarowania. W 2016 r. wyniosła ona ponad 59 tys. ha. Podkreślono, że w październiku 2017 r. Komisja Europejska opublikowała istotny dla rynku ziemi rolniczej komunikat. Zamieściła w nim informację mającą ułatwić państwom członkowskim ochronę przed spekulacją cenową i koncentracją własności. Przywilej pierwokupu przyznać można rolnikom dzierżawiącym grunty rolne, sąsiadom, współwłaścicielom gruntów oraz Skarbowi Państwa. W konferencji uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

17 kwietnia w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, z inicjatywy Feliksa Skotnickiego, prezesa Związku Producentów Rolnych w Szczecinie odbyło się spotkanie trzech podmiotów prawnych: AGROWAR, Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego Baszewice i AGROSTAR, którym w 2018 r. kończą się umowy dzierżawy, a nie wyłączyli 30 proc. dzierżawionych gruntów w myśl ustawy z 2011 r. Wojewoda ze zrozumieniem przyjął argumentację szczecińskiego związku, wysłuchał także dzierżawców, którzy nie zastosowali się do obowiązującego prawa. Ze swojej strony zobowiązał się przesłać do ministra Krzysztofa Jurgiela informację o konieczności umożliwienia zagospodarowania ogromnych areałów użytków rolnych. Zwrócił uwagę na fakt, że kilkaset osób zostanie pozbawionych pracy. W spotkaniu uczestniczyli: Jan Białkowski, dyrektor OT KOWR w Szczecinie, Barbara Wójcik, dyrektor Wydziału Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Grzegorz Brochocki, wójt gminy Dolice.

12 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministrów: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz rolnictwa i rozwoju wsi na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą Prawo wodne do dodatkowych inwestycji w zakresie ochrony środowiska. W wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE podjęto decyzję o zmianie sposobu realizacji dyrektywy azotanowej w Polsce, polegającej na rezygnacji  z wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związku azotu ze źródeł rolniczych (OSN) i przyjęciu na obszarze całego kraju jednego programu działań. W związku z tym w ustawie z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne wprowadzono stosowne przepisy nakładające obowiązek opracowania i wdrożenia na terenie całego kraju programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Program działań przewiduje realizację inwestycji w zakresie budowy urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych, wykonania bilansu azotu i planu nawożenia w przypadku dużych gospodarstw rolnych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszard Zarudzki poinformował, że ww. program jest na końcowym etapie prac legislacyjnych. 4 kwietnia br. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Rafał Romanowski. Przekazał, że  wprowadzenie zmian w ustawie o izbach rolniczych ma na celu wzrost zainteresowania działalnością samorządu rolniczego oraz wzmocnienie jego roli jako reprezentanta rolników, a także poprawę jego wizerunku. Propozycja zmian w ustawie dotyczy: 1) odstąpienia od przeprowadzanych wyborów w okręgach, gdzie liczba kandydatów równa jest liczbie mandatów; 2) umożliwienia izbom rolniczym świadczenia odpłatnych usług dla rolników w zakresie doradztwa. Uczestniczący w posiedzeniu rolnicy i przedstawiciele organizacji rolniczych podkreślali, że obecne działania KRIR nie spełniają swojej roli, a agencje rolnicze wykazują opieszałą działalność na niekorzyść rolników. Powołana została podkomisja nadzwyczajna ds. zmiany ustawy o izbach rolniczych. Przewodniczącym podkomisji został Krzysztof Ardanowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 kwietnia w Sejmie odbyła się debata nt. zagrożenia, jakie niosą fermy wielkoprzemysłowe dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi oraz dalszej egzystencji gospodarstw rodzinnych. Zarówno rząd w Polsce, jak i UE z jednej strony popierają wieś i gospodarstwa rodzinne, a z drugiej strony oddają wieś wielkim  korporacjom. Polski rolnik czeka od 5 do 7 lat, żeby zbudować lub rozbudować budynek inwentarski. Tymczasem fermy przemysłowe takich problemów nie mają. Przedstawiciel z koalicji społecznej "Stop Fermom" przekonywał, że ekspansja ferm pociąga za sobą skażenia środowiska i drastycznie obniża standard życia ludzi zamieszkujących tereny wiejskie. Wiele miejsca w wystąpieniach poświęcono niedoskonałościom przepisów prawa w zakresie lokowania ferm przemysłowych. Większy wpływ strony społecznej w procesie inwestycyjnym, opracowanie tzw. ustawy odorowej, limitów odległości ferm od zabudowań gospodarskich to podstawowe cele zmiany ustawy. W debacie zabrali głos przedstawiciele wielkoprzemysłowych ferm, twierdząc, że debata jest prowadzona w sposób jednostronny. Oddano głos rolnikom i organizacjom ekologicznym  - przeciwnikom wielkoprzemysłowych ferm. Zarówno Rajmund Paczkowski z zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa jak i Włodzimierz Bartkowski - prezes Poldrobu przekonywali, że stawiane przez nich fermy drobiu jak i te, które zostaną postawione - to inwestycje oparte o najwyższe standardy światowe. Z ramienia Federacji w debacie uczestniczyła Barbara Jaworska.

9 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Joachima Rukwieda, przewodniczącego Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA), Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z przedstawicielami polskich organizacji należących do COPA. Minister Jurgiel poruszył dwa istotne problemy. Pierwszy dotyczył kwestii konwergencji, czyli wyrównania płatności bezpośrednich dla wszystkich rolników Unii Europejskiej. Drugi zaś dotyczył wsparcia działań resortu rolnictwa w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Przewodniczący COPA Joachim Rukwied zgodził się z postulatami ministra Jurgiela, że tematy te powinny być priorytetem w budżecie UE. W konferencji prasowej uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

7 kwietnia w Ciechocinku w Centrum Konferencyjnym - Pałac Łazienki Halina Szymańska, szefowa Kancelarii  Prezydenta RP, powitała uczestników X Forum Rolników Pomorza i Kujaw. Podkreśliła wielki potencjał jakim dysponuje polska wieś, a zwłaszcza rolnictwo na Pomorzu i Kujawach, gdzie połowa dochodów województwa pochodzi z produkcji rolno-spożywczej. W Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku uczestnicy Forum mogli także zobaczyć wystawę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - "Niepodległa. Ojcowie Niepodległości". W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści: Jan Krzysztof Ardanowski wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Sosnowski, Paweł Szramka oraz senator Józef Łyczak. W forum uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.

5 kwietnia Polskie Towarzystwo Rolnicze w Brodach k. Poznania zorganizowało spotkanie, którego celem było podsumowanie i ocena sytuacji środowiska rolniczego na tle nowo tworzonego prawa - projektu zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Sprawy omawiane dotyczyły głównie  środowiska dzierżawców gospodarujących na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wypracowano zasady współpracy pomiędzy organizacjami i przedstawiono projekt nowych  procedur, które pozwolą na większą kontrolę decyzji dotyczących środowiska dzierżawców, jakie zapadają w resorcie rolnictwa. W spotkaniu wśród wielu zaproszonych organizacji rolniczych uczestniczył zarząd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Roman Jankowski, Zygmunt Jodko oraz Hubert Kulesza. Owocem spotkania było podpisanie przez uczestników spotkania projektu Ponadregionalnego Porozumienia Rolników.


27 marca we Wrześni odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Tematami spotkania były m.in. dalszy ciąg dyskusji dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprawy aktualne nurtujące dzierżawców i spotkanie z Franciszkiem Nowakiem, prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego.

23-24 marca Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej po raz kolejny zorganizował Europejskie Forum Rolnicze. Wydarzenie to miało miejsce w Jasionce koło Rzeszowa. Głównym tematem obrad Forum była Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku. Minister Krzysztof Jurgiel wraz z komisarzem ds. rolnictwa UE Philem Hoganem oraz ministrami rolnictwa Francji, Czech i Węgier dyskutował o możliwości wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników krajów unijnych. W maju tego roku Rada Unii Europejskiej podejmie decyzje odnośnie przyszłości WPR po 2020 r. Komisarz Hogan podkreślił, że Brexit będzie miał wpływ na unijny budżet, a tym samym na WPR. Wyraził opinię, że rolnicy muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe, powinien także następować dalszy rozwój obszarów wiejskich. Minister Jurgiel podkreślał, że przy ustalaniu nowego unijnego budżetu powinna być brana pod uwagę konkurencyjność, bezpieczeństwo żywnościowe i jakość życia wiejskiego. Drugi dzień Forum to debaty związane z wyzwaniami i szansami stojącymi przed europejskim rolnictwem. Dyskutowano na temat nowych technologii, a także biogazie i azocie. Uczestniczący w panelu dyrektor generalny ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej Jerzy Plewa podkreślił, że pieniądze na innowacje w rolnictwie nie są przypisane do krajów, a wysokość środków jakie otrzymuje dany kraj zależy od aktywności poszczególnych ośrodków badawczych.

22 marca w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazła się informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim. Wyniki kontroli wskazały na powszechność stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, uzasadnioną względami leczniczymi. Stwierdzono także niewystarczający nadzór nad sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego na targowiskach oraz niedostateczny nadzór weterynaryjny nad obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego na targowiskach miejskich. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW - Zbigniew Babalski. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

21 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Informację przedstawił sekretarz stanu w MRiRW, pełnomocnik rządu ds. zwalczania ASF - Jacek Bogucki, który przekazał, że stwierdzono 790 przypadków ASF u dzików w czterech województwach (woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i mazowieckim) oraz cztery ogniska ASF u świń. Aktualnie jest aktywnych siedem obszarów występowania choroby, przy czym pięć z nich znajduje się na terenie przygranicznym. Sytuacja ta spowodowała, że resort zdecydował się na postawienie płotu na wschodniej granicy kraju. ASF pojawił się także w Czechach i we Włoszech. Szczegółowo zostały omówione wymagania dotyczące zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie (rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 9 lutego 2018 r.) w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, która jest członkiem Federacji.

20 marca sejmowe komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Senat zaproponował siedem poprawek. Komisja wniosła o ich przyjęcie. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

15 marca Roman Wiatrowski, prezes Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy  został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego rady społecznej przy OT KOWR w Bydgoszczy. Do zadań rady należy w szczególności zgłaszanie do dyrektora oddziału wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

14 marca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Promocji Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Porządek obrad obejmował m.in.: strategię promocji żywności MRiRW i funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz funduszy promocji rolno-spożywczych), w tym podjęcia kompleksowych i spójnych działań promocyjnych polskiej wieprzowiny na rynku krajowym, UE i krajów trzecich, (w tym zmiana stosowanych przepisów o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w kontekście zagrożeń związanych z ASF dla stanu i przyszłości polskiego sektora produkcji i przetwórstwa wieprzowiny. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

11 marca przedstawiciele rządu oraz parlamentu wspólnie z sołtysami świętowali Dzień Sołtysa. Uroczystość odbyła się w Przysusze (woj. mazowieckie). Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rozwój polskiej wsi to szansa na rozwój całego kraju. Następnie odniósł się do historii polskiego rolnictwa, które niejednokrotnie traktowane było przez rządzących po macoszemu. - Sam dobrze pamiętam transformację PGR-ów, gdzie trzy miliony ludzi zostało pozostawionych samych sobie - powiedział premier. Były to słowa ważne, bowiem żaden z urzędujących dotychczas premierów nie odniósł się do problemu poszkodowanych przez transformację robotników rolnych. Dalej premier stwierdził, że rozwój kraju musi dotyczyć wszystkich obszarów, również i obszarów wiejskich. Sytuacja polskiej wsi nie może ulec pogorszeniu. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przedstawił założenia opracowywanego "Paktu dla obszarów wiejskich". W uroczystości uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.

8 marca w Parzniewie w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych miało miejsce wspólne posiedzenie zarządów: Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Tematem posiedzenia było uzgodnienie wspólnego stanowiska obu organizacji na temat nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Po długiej dyskusji ustalono, że prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz, wszystkie problemy i rozbieżności co do projektu omawianych ustaw przedstawi członkom izb wojewódzkich 21 marca br. podczas Walnego Zjazdu KRIR.

8 marca w spółce Agro Bieganów odbyła się konferencja poświęcona "Programowi rozwoju bydła mięsnego w Polsce w latach 2018-2020", podczas której referaty wygłosili Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego nt. Programu rozwoju bydła mięsnego w Polsce w latach 2018-2020, i Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego nt. "Aktualnych problemów Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego". Po konferencji została przeprowadzona także aukcyjna sprzedaż buhajków rasy limousine. Gospodarzem spotkania był Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników, a także członek zarządu Federacji.

7 marca w Sierpowie odbyło się posiedzenie Walnego Zjazdu Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi. Członkowie zjazdu jednomyślnie wybrali na przewodniczącego zjazdu - Waldemara Dobrowolskiego, a na sekretarza - Andrzeja Okoniewskiego. Walny Zjazd był prawomocny do podejmowania uchwał. Marcin Kubasiński został przyjęty w poczet członków zarządu związku. Zbyt mała liczba członków związku była przyczyną nie powołania rady związku. Komisja skrutacyjna przeprowadziła wybory. Zjazd wybrał jednogłośni Waldemara Dobrowolskiego na funkcję prezesa zarządu, a Andrzeja Okoniewskiego na wiceprezesa. Członkami zarządu zostali wybrani: Wojciech Szołowski, Marian Hadrian i Sylwester Gajewski. Kolejnymi uchwałami zjazdu  były: zmiana nazwy związku na - Związek Producentów Rolnych Ziemi Łódzkiej i zmiana siedziby z adresu w Łodzi na - Leśmierz 12, 95-035 Ozorków. Z powodów zdrowotnych z pracy zrezygnował Eugeniusz Kielesiński, dyrektor biura związku.

7 marca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek przewodniczącego Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie Leszka Derezińskiego odbyło się posiedzenie zespołu.  Proponowany porządek obejmował m.in.: 1) nowelizację ustaw: o kształtowaniu ustroju rolnego i o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19.10.1991 r. po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i propozycji złożonych przez organizacje rolnicze, 2) wypracowanie stanowiska na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza trzody i bydła i przedłożenie go do ministrów rolnictwa, środowiska oraz inwestycji i rozwoju. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele resortu rolnictwa oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

7 i 13 marca odbyły się dwa posiedzenia senackiej komisji rolnictwa dotyczące rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 752). Komisje wniosły poprawki do ustawy. Federację reprezentował członek zarządu - Hubert Kulesza.

6 marca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała: 1) ustawę o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz 2) projekt uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia WPR po 2020 r. Co do punktu pierwszego ustawa dała nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów WPR związanych z organizacją europejskich rynków rolnych, a także na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ustawę omówił sekretarz stanu w resorcie rolnictwa Jacek Bogucki. Punkt 2 dotyczył przedstawienia przez Ryszarda Zarudzkiego podsekretarza stanu w MRiRW projektu uchwały w sprawie zasad wprowadzenia WPR w UE po 2020 roku. Senatorowie większością głosów poparli zarówno ustawę jak i uchwałę. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

3-4 marca w Lublinie odbyła się 11. edycja targów Agro-Park. Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych objęła to wydarzenie patronatem branżowym. Odwiedzający zapoznali się z bogatą ofertą maszyn i urządzeń rolniczych. Tegorocznej odsłonie targów towarzyszyły interesujące prelekcje dotyczące m.in. hodowli bydła w procesie produkcji mleka i mięsa wołowego wysokiej jakości. W targach uczestniczyli członkowie Federacji.


28 lutego Krajowa Federacja Producentów Zbóż zorganizowała w Hotelu Rodan w Kórniku (woj. wielkopolskie) szkolenie "Technologia uprawy zbóż konsumpcyjnych II". Program szkolenia obejmował następujące tematy: 1) Jak kreować efektywność zabiegów fungicydowych w świetle aktualnych i możliwych problemów w uprawie zbóż - referowała dr inż. Zuzanna Sawiński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 2) Wpływ zmian klimatycznych (pogodowych) na zagrożenia ze strony szkodników w uprawie zbóż - dr Grzegorz Pruszyński IOR-PIB w Poznaniu oraz 3) Wpływ jakości preparatu na skuteczność i stabilność mieszaniny w ochronie plantacji zbóż - dr inż. Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczył Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji.

28 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa w kilku punktach: 1) o zadaniach zrealizowanych przez KOWR w 2017 r. i planowanych zadaniach na 2018 r.; 2) o zadaniach zrealizowanych przez ARiMR w 2017 r. i planowanych  na 2018 r.; 3) rozpatrzenie informacji o priorytetach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 do 2030 roku. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.

28 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

27 lutego porządkiem dziennym posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Projekt upoważnia Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) do wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W tym koszt realizacji badań to 2 mln zł. Projekt ustawy przyjęto jednogłośnie. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

23 lutego w Barzkowicach w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się spotkania: 1) członków Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie, w trakcie którego podsumowano działalność związku za 2017 r.; 2) wspólne spotkanie członków Związku Pracodawców Rolnych oraz członków Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z przybyłymi gośćmi z Warszawy i woj. zachodniopomorskiego. Poruszane były następujące problemy: projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, w tym temat dzierżawców, którzy nie oddali 30 proc. ziemi. Podkreślano, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na przedłużanie im dzierżawy. Trzecim i ostatnim punktem posiedzenia było posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych i członków komisji rewizyjnej. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy bieżące Federacji, a także projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP.

16-18 lutego w Łodzi odbyły się XVIII  Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XXI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. W trakcie targów odbyło się kilka paneli branżowych: Forum Hodowli Bydła - Produkcji Mleka i Żywca Wołowego, Forum Polsko-Ukraińskie, Forum Hodowli Trzody Chlewnej, a także Forum Hodowli Drobiu. W targach wzięli udział prezesi związków regionalnych wchodzących w skład Federacji.

16 lutego w Warszawie w siedzibie Krajowego Zrzeszenia Spółdzielczości Mleczarskiej odbyło się spotkanie z Czesławem Siekierskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego zatytułowane "Przyszłości rolnictwa i produkcji żywności - najważniejsze pytania i odpowiedzi". W trakcie spotkania przewodniczący podkreślił, że po 2020 roku muszą być wydzielone środki na obronność, uchodźców, zmiany klimatyczne i ochronę granic. Następuje zmniejszenie budżetu UE z powodu brexitu. Tak więc w kasie UE brakuje 25 mld euro. Trzeba będzie zwiększyć składkę narodową oraz wprowadzić oszczędności, polegające na zmniejszeniu kwoty w dziale - polityka spójności. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

14 lutego w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się kolejne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Porządek obrad obejmował: pytania do ministra Krzysztofa Jurgiela, projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP z 1991 roku. Oprócz tego informację w sprawie stanowiska rządu do komunikatu KE "Przyszłość rolnictwa i produkcja żywności" i program hodowli koni w Polsce. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński, który jest przewodniczącym Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

13 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego kontynuowano omawianie propozycji zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie innych ustaw oraz w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, a także wiceprezes Mariusz Olejnik.

7 lutego w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone omówieniu propozycji zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Mariusz Olejnik, a także Barbara Jaworska.

7 lutego kolejne posiedzenie komisji rolnictwa w Sejmie dotyczyło informacji resortów: rolnictwa oraz inwestycji i rozwoju, a także ministra środowiska na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody chlewnej i bydła. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski stwierdził, że należy wskazać tereny, które mogą być przeznaczone pod produkcję oraz obszary, gdzie takie inwestycje nie powinny powstawać. Obecni na posiedzeniu rolnicy wskazywali na ciągłe utrudnienia w inwestowaniu i rozwijaniu gospodarstw, nawet w przypadku małych ferm. Przedstawiciele organizacji ekologicznych z kolei krytykowali usytuowanie ferm w pobliżu ich domów. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes Waldemar Rolewski oraz Barbara Jaworska.

7 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację na temat innych możliwości produkcji zwierzęcej w gospodarstwach, które zaprzestały hodowli trzody chlewnej. W ocenie specjalistów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, najbardziej realną alternatywą dla tych gospodarstw jest przestawienie się na chów bydła czystych ras mięsnych. Rozważana jest także możliwość przestawienia się na hodowlę koni zimnokrwistych, drobiu czy kaczek. Innym kierunkiem jest ogrodnictwo lub sadownictwo. W posiedzeniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński oraz Barbara Jaworska.

7 lutego w Warszawie w siedzibie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" odbyło się spotkanie zarządów Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i zarządu NSZZ RI "Solidarność". Omawianymi tematami były zmiany w ustawach: o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP; 2) ustawa o dzierżawie rolniczej; 3) współpraca między organizacjami m.in. w radach społecznych przy oddziałach terenowych KOWR; 4) sytuacja na rynkach rolnych; 5) Prawo łowieckie, w tym fundusz odszkodowawczy, ustawa o bioasekuracji obowiązującej cały kraj. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Waldemar Rolewski oraz Barbara Jaworska.

6 lutego sejmowe komisje rolnictwa i środowiska kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Z Federacji obecni byli: Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji i Barbara Jaworska.

5 lutego sejmowe komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywały sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042). W posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Mochalski, członek rady Federacji i Barbara Jaworska reprezentująca biuro Federacji.

3 lutego w Warszawie odbył się IV Kongres Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski podkreślał, że głównym celem na 2018 r. jest uruchomienie projektu "Z Gruntu Polska", który będzie skupiać się na odtworzeniu lokalnego rolnictwa. Poruszył także sprawę rozszerzającego się wirusa ASF, którego wektorem jest nadpopulacja dzików. Podkreślił, że gospodarka łowiecka to majątek narodowy i powinna być w rękach państwa, a dochód z niej powinien zasilać polski budżet, a nie PZŁ. W kongresie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

2 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku, którego patronem medialnym jest wydawnictwo APRA. Finaliści konkursu zostali uhonorowani tytułem Rolnika Farmera Roku za najlepsze osiągnięcia w kategoriach: gospodarstwo rodzinne, ogrodnictwo, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, przedsiębiorstwa i grupy producenckie. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentował prezes zarządu Leszek Dereziński.

2 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku, którego patronem medialnym jest wydawnictwo APRA. Finaliści konkursu zostali uhonorowani tytułem Rolnika Farmera Roku za najlepsze osiągnięcia w kategoriach: gospodarstwo rodzinne, ogrodnictwo, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, przedsiębiorstwa i grupy producenckie. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentował prezes zarządu Leszek Dereziński.


30 stycznia porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było omówienie sytuacji na rynku trzody chlewnej i związane z tym zagadnieniem rozporządzenie ministra rolnictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem wirusa ASF, który przekroczył linię Wisły. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

30 stycznia w Poznaniu w sali konferencyjnej siedziby spółki AGRII PLUS odbyło się spotkanie członków zarządu Federacji dot. wypracowania stanowiska w sprawie zasad dzierżaw nieruchomości rolnych w kontekście protokołu z dnia 18 stycznia br. z Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko, Hubert Kulesza, Grzegorz Brodziak oraz Romuald Jankowski.

26 stycznia w gmachu ministerstwa rolnictwa odbyło się spotkanie mające na celu wypracowanie stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia ministra rolnictwa  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzmocnienia  podejmowanych czynności w chlewniach i ich otoczeniu przez hodowców świń w obliczu rozszerzającego się wirusa ASF. Uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do omawianego projektu rozporządzenia i zdeklarowali, że ścisłym przestrzeganiem zasad bioasekuracji powinny być objęte wszystkie gospodarstw w Polsce utrzymujące trzodę chlewną.  Rozporządzenie przejdzie do konsultacji społecznych i od 1 marca wejdzie w życie. W spotkaniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

25 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki, który poinformował, że w dokumencie tym zapisano 16 programów strategicznych, nadzorowanych przez resort rolnictwa oraz 5 programów, realizowanych przy współpracy z innymi resortami. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

24 stycznia wspólnie obradowały komisje rolnictwa i rozwoju wsi oraz do spraw Unii Europejskiej, w trakcie którego przeprowadzono pierwsze czytanie i rozpatrzono poselski projekt uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (druk nr 2168). Projekt przedstawiał poseł Robert Telus (PiS). Celem projektu jest zaznaczenie polskiej aktywności toczącej się debaty na forum Unii Europejskiej na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Federację podczas posiedzenia reprezentował członek zarządu Hubert Kulesza oraz Barbara Jaworska.

24 stycznia w Sejmie obradowała podkomisja do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, w tym fundusz odszkodowawczy (druk nr 1042). Po wielu zabiegach ostatecznie podkomisja prowadzona przez poseł sprawozdawcę Annę Paluch (PiS) pochyliła się nad pakietem kilkunastu poprawek PO i Nowoczesnej. Dotyczyły one m.in. ochrony konstytucyjnego prawa własności i zakazu wchodzenia myśliwych na prywatne posesje, odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych na co najmniej 500 m, wprowadzenia obowiązku publicznego informowania o polowaniach, skreślenia w ustawie pojęcia "tradycji łowieckiej" oraz wprowadzenie zakazu polowań zbiorowych oraz polowań z udziałem dzieci. Wszystkie poprawki opozycji zostały następnie odrzucone większością posłów PiS. Ustawa trafi teraz na połączone posiedzenia komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz  środowiska. W posiedzeniu uczestniczyli: Hubert Kulesza i Barbara Jaworska.

24 stycznia odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw monitoringu WPR. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki zaprezentował oczekiwania resortu rolnictwa względem propozycji zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

23 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczania Ryzyka, w trakcie którego omawiana była sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych oraz przedstawiony został przez Aleksandrę Szelągowską, dyrektora Departamentu Finansów MRiRW projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Projekt został przez członków zespołu odrzucony i potraktowany jak dodatkowy podatek nałożony na rolników. W posiedzeniu zespołu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

19 stycznia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne ministra Henryka Kowalczyka i podsekretarza stanu w MRiRW Rafała Romanowskiego nt. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w tym funduszu odszkodowawczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych, rolnicy, myśliwi, leśnicy i przedstawiciele organizacji ekologicznych. Wiceminister Romanowski wyjaśnił, że czym innym jest normalne polowanie, a czym innym odstrzał sanitarny dzików zarządzony w celu ich depopulacji w związku z zagrożeniem związanym z wirusem ASF, który jest śmiertelny dla trzody chlewnej. Poinformował również o planowanym wymogu bioasekuracji na terenie całego kraju. Henryk Kowalczyk stwierdził, że konieczne jest zlikwidowanie choroby ASF przy czynnym udziale myśliwych. Drugą ważną sprawą jest wypracowanie dobrego kompromisu dotyczącego nowelizacji Prawa łowieckiego, w którym będą uwzględnione prawa rolnika, myśliwego, leśnika i ekologa. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

18-21 stycznia odbyła się siódma edycja Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra-Premiery na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wzorem lat ubiegłych największą powierzchnię ekspozycyjną zajęły maszyny rolnicze, tj. traktory, kombajny, pługi, brony, sadzarki, siewniki, opryskiwacze oraz sprzęt wykorzystywany do transportu. W sumie rolnicy zobaczyli 500 marek maszyn rolniczych. Warto podkreślić, że Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych była patronem branżowym wydarzenia.

17 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami niektórych organizacji rolniczych, m.in. Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Ze strony resortu rolnictwa obecni byli: Grzegorz Wykowski, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRiRW, Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Adam Struziak, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. Federację reprezentowali: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik i Barbara Jaworska. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z dzierżawą nieruchomości rolnych w kontekście wprowadzenia zmian w ustawach regulujących zagadnienia dzierżawy.

17 stycznia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego i Ewy Markowskiej-Bzduchy, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW z przedstawicielami niektórych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe polskich rolników w COPA-COGECA i COPA-GEOPA. Celem spotkania było poinformowanie organizacji rolniczych, że od tego roku zmienia się sposób płatności składki narodowej, która uwidoczniona zostanie w najbliższym czasie w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Od tego roku 1 proc. składki narodowej pokrywać będą organizacje rolnicze z własnych środków finansowych, zaś 99 proc. składki pokrywana będzie ze środków resortu rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik oraz Barbara Jaworska.

16 stycznia w biurze Federacji przy ulicy Hożej w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, składające się z dwóch części. Porządkiem obrad pierwszej części  były sprawy organizacyjne Federacji, zaś drugą część to spotkanie członków zarządu z zaproszonymi gośćmi: Krzysztofem Podhajskim, Adamem Tańskim, dr. Józefem Pyrgiesem i dr. Januszem Rowińskim nt. koncepcji krajowej polityki rolnej po 2020 r. Federacja została zaproszona do wzięcia udziału w konferencji rolniczej w Jasionce koło Rzeszowa ("Kraje Europy Środkowej w obliczu reformy WPR"). Kolejnym ważnym przedsięwzięciem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej jest  realizowany projekt badawczy "Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2020 i po 2020 roku", który zakończy się zorganizowaniem konferencji krajowej. Wydarzenie to odbędzie się w gmachu resortu rolnictwa na przełomie maja i czerwca. Federacja otrzymała zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu. W spotkaniu uczestniczyli: Romuald Jankowski, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko, Huber Kulesza, Grzegorz Brodziak oraz Andrzej Okoniewski.

12 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca uwag do projektu ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Konferencję prowadzili: wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski oraz Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów MRiRW. Celem ustawy jest stworzenie możliwości prawnych, gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę (do 70 proc.) z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego jej obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny. Rekompensata miałaby być wypłacana w przypadku: 1) obniżenia przychodu w gospodarstwie rolnym, prowadzącym chów lub hodowlę ryb lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30 proc. w stosunku do średniego rocznego przychodu z ostatnich trzech lat; 2) wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych; 3) w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych (np. ASF); 4) w wyniku spadku cen produktów rolnych; 5) embarga; 6) braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu; 7) uboju lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne. Do dysponowania środkami funduszy byłby upoważniony dyrektor generalny KOWR, który zapewniałby obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy i komisji zarządzających. Przedstawiciele poszczególnych organizacji rolniczych uzasadniali, że wprowadzanie takiego funduszu to kolejny podatek od działalności rolnika. Dlatego projekt został odrzucony. Federację reprezentowała Barbara Jaworska oraz dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Aleksander Dargiewicz.

10 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 142). Projekt dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości. Federację reprezentowała Barbara Jaworska

9 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. W trakcie tego posiedzenia przeprowadzono także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2145). Projekt przedstawił wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Federację reprezentowała Barbara Jaworska

9 stycznia w warszawskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym odbyło się spotkanie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dzierżawy nieruchomości rolnych oraz omówienie innych spraw nurtujących środowisko gospodarstw towarowych. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Waldemar Rolewski, członek zarządu Zygmunt Jodko, członek zarządu Hubert Kulesza oraz szefowa biura Barbara Jaworska.

9 stycznia w warszawskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym odbyło się spotkanie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dzierżawy nieruchomości rolnych oraz omówienie innych spraw nurtujących środowisko gospodarstw towarowych. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Waldemar Rolewski, członek zarządu Zygmunt Jodko, członek zarządu Hubert Kulesza oraz szefowa biura Barbara Jaworska.

 


Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::